Panoramabuurt Vlissingen aardgasvrij

In intensieve samenwerking met de gemeente Vlissingen en woningcorporatie l’escaut heeft Evert Vrins Energieadvies de aanvraag voor subsidie in het kader van het programma aardgasvrije wijken (PAW) van het ministerie van BZK begeleid. De aanvraag gaat over het aardgasvrij maken van 641 woningen in het Middengebied in Vlissingen. De aanvraag is ingediend op 28 oktober 2021 en tot onze vreugde ook gehonoreerd op 11 maart 2022!!

Op dit moment werkt Evert Vrins Energieadvies als kwartiermaker Warmte het collectieve warmtenet voor deze buurt verder uit.

Energievisie Boswinkel Oost in Enschede

Woningcorporatie De Woonplaats werkt aan de herontwikkeling van de wijk Boswinkel Oost in Enschede. Ruim 300 woningen in die wijk worden gesloopt en vervangen door ongeveer 200 nieuwe woningen. De Woonplaats heeft de ambitie om die woningen zeer energiezuinig te bouwen en te voorzien van duurzame energieopwekking. Evert Vrins Energieadvies schreef een energievisie voor Boswinkel Oost in Enschede. Lees verder “Energievisie Boswinkel Oost in Enschede”

Stadsbrede Energievisie Tilburg

Evert Vrins Energieadvies schreef in opdracht van de gemeente Tilburg een stadsbrede visie op verduurzaming van de energievoorziening van de gemeente Tilburg.
Tilburg heeft als doel om in 2045 een klimaatneutrale en klimaatbestendige stad te zijn. Daarnaast wil de gemeente energielastenverlaging, comfortverhoging en een beter binnenklimaat voor burgers en bedrijven. Lees verder “Stadsbrede Energievisie Tilburg”

Deelname Expertgroep duurzaam bouwen in China

In opdracht van Agentschap NL heeft de Chinese onderzoeksinstelling ERI een rapport geschreven over de situatie van duurzaam bouwen in China, en die vergeleken met de situatie in een aantal Europese landen waaronder Nederland. Dit rapport is op uitnodiging van Agentschap NL door een zestal Nederlandse experts op het gebied van duurzaam bouwen en energie beoordeeld. In een expertmeeting in Nederland is een advies uitgebracht aan de Chinese partners. Lees verder “Deelname Expertgroep duurzaam bouwen in China”